อบรมซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟประจำปี 2562

"คลองถม เซ็นเตอร์" ได้มีการจัดอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ในวันที่  17-18 มิถุนายน 2562 ให้กับ พนักงานบริษัท คลองถมดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด , พนักงานบริษัท แคปปิตอล พลาซ่า จำกัด และพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเฝ้าระวัง การป้องกันและการจัดการหากเกิดเหตุอัคคีภัย

โดยนักดับเพลิงมืออาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่จริงและมีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันและสาธารณภัย ดังนี้

 • การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ

 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย

 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ

 • เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

 • วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง

 • แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

 • การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบ และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ

 • แผนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

 • แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิง

 • แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟ

 • แผนการควบคุมสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น


ซ้อมหนีไฟ1.jpg
ซ้อมหนีไฟ3.jpg
02ซ้อมดับเพลิง 17-06-62.jpg

NIA และสื่อมวลชน เยี่ยมชมและทำข่าว ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์

เมื่อวันจันทร์ 17 มิถุนายน 2562 คณะท่านผู้บริหารสำนักงาน นวตกรรมแห่งชาติ และสื่อมวลชน ได้มาเยี่ยมชมและได้มาสัมผัสวิถีของย่านการค้า คลองถมเซ็นเตอร์ และ ย่านคลองถม #ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน


NIA All Web01.jpg
NIA All Web02.jpg